Od roku 2007 posky­tu­je­me kom­plex­ní služ­by při zís­ká­vá­ní dota­cí na Vaše roz­vo­jo­vé zámě­ry.

V rám­ci našich slu­žeb nabí­zí­me : 

  • Dotač­ní pora­den­ství zahr­nu­jí­cí služ­by od vyhle­dá­ní vhod­né­ho dotač­ní­ho titu­lu pro Váš záměr, přes  zpra­co­vá­ní žádosti o dota­ci včet­ně povin­ných pří­loh až po kom­ple­ta­ci a před­lo­že­ní žádosti pří­sluš­né­mu posky­to­va­te­li dota­ce.
  • Říze­ní pro­jek­tů, na kte­ré již dota­ce byla při­dě­le­na a vstu­pu­jí do rea­li­zač­ní fáze
  • Pora­den­ství v oblas­ti veřej­ných zaká­zek dle záko­na č.137/2006 Sb. a v sou­la­du s pod­mín­ka­mi jed­not­li­vých dotač­ních pro­gra­mů.

Svým kli­en­tům nabí­zí­me kva­lit­ní a uce­le­né služ­by, při­čemž naší nej­cen­něj­ší devi­zou jsou mno­ha­le­té zku­še­nos­ti v oblas­ti zís­ká­vá­ní dota­cí.

Naši­mi kli­en­ty jsou měs­ta a obce ČR, pod­ni­ka­te­lé, cír­kev­ní práv­nic­ké oso­by i nezisko­vé orga­ni­za­ce.