Od roku 2007 posky­tu­jeme kom­plexní služby při zís­ká­vání dotací na Vaše roz­vo­jové záměry.

V rámci našich slu­žeb nabízíme : 

  • Dotační pora­den­ství zahr­nu­jící služby od vyhle­dání vhod­ného dotač­ního titulu pro Váš záměr, přes  zpra­co­vání žádosti o dotaci včetně povin­ných pří­loh až po kom­ple­taci a před­lo­žení žádosti pří­sluš­nému posky­to­va­teli dotace.
  • Řízení pro­jektů, na které již dotace byla při­dě­lena a vstu­pují do rea­li­zační fáze
  • Pora­den­ství v oblasti veřej­ných zaká­zek dle zákona č.137/2006 Sb. a v sou­ladu s pod­mín­kami jed­not­li­vých dotač­ních programů.

Svým kli­en­tům nabí­zíme kva­litní a uce­lené služby, při­čemž naší nej­cen­nější devi­zou jsou mno­ha­leté zku­še­nosti v oblasti zís­ká­vání dotací.

Našimi kli­enty jsou města a obce ČR, pod­ni­ka­telé, cír­kevní práv­nické osoby i neziskové organizace.