Dotační poradenství

Spek­trum dotač­ních titu­lů, kte­ré ský­ta­jí mož­nost zís­ká­ní dota­ce  je sku­teč­ně širo­ké a laik jen těž­ko doká­že na prv­ní pohled odha­lit mož­ná úska­lí, na kte­rých může i sebe­lep­ší záměr ztros­ko­tat. Pro­to naše služ­by obvykle začí­na­jí bez­plat­nou kon­zul­ta­cí Vaše­ho zámě­ru, po kte­ré násle­du­je vyhle­dá­ní vhod­né­ho dotač­ní­ho pro­gra­mu pro Váš roz­vo­jo­vý záměr a sezná­me­ní s pod­mín­ka­mi, za kte­rých je mož­né dota­ci zís­kat. Násle­du­je spo­lu­prá­ce na vlast­ním zpra­co­vá­ní žádosti o dota­ci a povin­ných pří­loh, jejichž zajiš­tě­ní je mnoh­dy stej­ně nároč­né, jako sepsá­ní vlast­ní žádosti. Ve finá­le pak zajis­tí­me kom­ple­ta­ci všech sou­čás­tí žádosti o dota­ci a její před­lo­že­ní na mís­to a v čase sta­no­ve­ném pří­sluš­ným posky­to­va­te­lem dota­ce.

Pokud jde o spek­trum a zamě­ře­ní dotač­ních pro­gra­mů, nabí­zí­me služ­by v oblas­ti všech stá­va­jí­cích dotač­ních titu­lů, dostup­ných na úze­mí ČR (téma­tic­ké a regi­o­nál­ní ope­rač­ní pro­gra­my, národ­ní dotač­ní pro­gra­my, pro­gra­my pře­shra­nič­ní spo­lu­prá­ce, Nor­ské a EHP fon­dy.……). Záro­veň v sou­čas­né době stu­du­je­me návrhy budou­cích ope­rač­ních pro­gra­mů a svě­do­mi­tě se tak při­pra­vu­je­me na násle­du­jí­cí pro­gra­mo­vé obdo­bí 2014–2020.