Novinky

Pří­pra­va stra­te­gic­kých doku­men­tů ČR pro čer­pá­ní finanč­ních pro­střed­ků ze zdro­jů EU pro příští pro­gra­mo­va­cí obdo­bí 2014–2020 vrcho­lí. V sou­čas­né době jsou ope­rač­ní pro­gra­my před­mě­tem vyjed­ná­vá­ní s Evrop­skou komi­sí. Před­po­klá­da­né prv­ní výzvy se usku­teč­ní prav­dě­po­dob­ně v prv­ním polo­le­tí  roku 2015.

Pro obdo­bí 2014–2020 při­pra­vu­je Čes­ká repub­li­ka znač­né množ­ství dotač­ních pro­gra­mů, ve kte­rých bude mít ČR z Evrop­ských struk­tu­rál­ních a inves­tič­ních fon­dů k dis­po­zi­ci ca. 22 mld. €. Výsled­ná část­ka bude ješ­tě upřes­ně­na.

Bude se jed­nat o  násle­du­jí­cí pro­gra­my: