Poradenství v oblasti veřejných zakázek

Téma zadá­va­cích říze­ní  a veřej­ných zaká­zek v je rám­ci pro­jek­tů finan­co­va­ných pro­střed­nic­tvím dota­cí  zahr­nu­to zpra­vi­dla již v samot­né pří­pra­vě žádosti o dota­ci, kde musí být správ­ně zvo­len a popsán postup při výbě­ru doda­va­te­lů slu­žeb, dodá­vek, či sta­veb­ních pra­cí.

Pří­jem­ci dota­cí se násled­ně při rea­li­za­ci pro­jek­tu  musí řídit záko­nem č. 137/2006 Sb., o veřej­ných zakáz­kách v plat­ném zně­ní, nebo  dal­ší­mi spe­ci­fic­ký­mi pra­vi­dly pro zadá­vá­ní veřej­ných zaká­zek v rám­ci kon­krét­ní­ho dotač­ní­ho titu­lu.

Naše spo­leč­nost nabí­zí: 

  • zpra­co­vá­ní a uve­řej­ně­ní , či ode­slá­ní  výzvy k před­klá­dá­ní nabí­dek či ozná­me­ní o zakáz­ce,
  • zpra­co­vá­ní tex­to­vé čás­ti zadá­va­cí doku­men­ta­ce
  • kom­ple­ta­ci a pře­dá­ní  zadá­va­cí doku­men­ta­ce ucha­ze­čům o zakáz­ku
  • orga­ni­za­ci prů­bě­hu a evi­den­ce ode­vzdá­vá­ní  nabí­dek v zadá­va­cím říze­ní
  • účast a odbor­nou spo­lu­prá­ci při ote­ví­rá­ní obá­lek s nabíd­ka­mi včet­ně vypra­co­vá­ní pří­sluš­né doku­men­ta­ce a pro­to­ko­lu o ote­ví­rá­ní obá­lek
  • účast a odbor­nou spo­lu­prá­ci při hod­no­ce­ní  nabí­dek včet­ně vypra­co­vá­ní pří­sluš­né doku­men­ta­ce, pro­to­ko­lů a  zpráv o hod­no­ce­ní nabí­dek,
  • zpra­co­vá­ní ozná­me­ní roz­hod­nu­tí o výbě­ru nej­vhod­něj­ší nabíd­ky, ozná­me­ní o vylou­če­ní ucha­ze­če,
  • zpra­co­vá­ní a uve­řej­ně­ní ozná­me­ní o uza­vře­ní smlou­vy s vítěz­ným ucha­ze­čem,
  • zajiš­tě­ní řád­né­ho prů­bě­hu a ukon­če­ní veřej­né zakáz­ky.