Reference

Zpracování žádosti

Pro­jekt Žada­tel Zdroj dota­ce

Cel­ko­vé nákla­dy

Zvý­še­ní adap­ta­bi­li­ty zaměst­nan­ců spo­leč­nos­ti Milan Král s.r.o Milan Král s.r.o OP RLZ

1 300 000,00 Kč

Kom­plex­ní úpra­vy památ­ko­vě chrá­ně­né­ho are­á­lu v Kos­tel­ním Vydří ČMGD Řádu kar­me­li­tá­nů PRV ČR

7 418 879,00 Kč

Roz­voj spo­lu­prá­ce čes­ké a bavor­ské pro­vin­cie Řádu kar­me­li­tá­nů ČMGD Řádu kar­me­li­tá­nů OP Cíl3 CZ-BY

11 145 000,00 Kč

Moder­ni­za­ce rekre­ač­ní­ho a stra­vo­va­cí­ho zaří­ze­ní Jes­třá­bí Auto­cen­t­rum RK CB s.r.o. PRV ČR

10 000 000,00 Kč

Obno­va sídel­ní zele­ně a kra­jin­ných prv­ků v obci Lit­ví­no­vi­ce obec Lit­ví­no­vi­ce OP ŽP

1 500 000,00 Kč

Obno­va sídel­ní zele­ně v městy­si Strun­ko­vi­ce nad Bla­ni­cí městys Strun­ko­vi­ce nad Bla­ni­cí OP ŽP

1 300 000,00 Kč

Vele­hrad- cen­t­rum kul­tur­ní­ho dia­lo­gu západ­ní a východ­ní Evro­py ŘKF Vele­hrad IOP

345 836 000,00 Kč

„Posí­le­ní rekre­ač­ní funk­ce lesa ČMGD Řádu kar­me­li­tá­nů“ ČMGD Řádu kar­me­li­tá­nů PRV ČR

2 100 000,00 Kč

Sta­veb­ní úpra­vy a nové vyu­ži­tí býva­lé­ho kos­te­la sv. Fili­pa a Jaku­ba ve Vele­ší­ně měso Vele­šín ROP JZ

28 508 670,00 Kč

Revi­ta­li­za­ce spor­tov­ně rekre­ac­ní­ho are­á­lu jako cen­t­ra vol­no­ca­so­vých akti­vit ve Strun­ko­vi­cích městys Strun­ko­vi­ce nad Bla­ni­cí ROP JZ

4 101 046,00 Kč

Sport­cen­t­rum Vele­šín- vybu­do­vá­ní záze­mí pro roz­voj CR TENIS VELEŠÍN, o.s. ROP JZ

8 548 059,00 Kč

Výstav­ba well­ness pro­vo­zu v Jes­třá­bí Auto­cen­t­rum RK CB s.r.o. ROP JZ

2 996 982,00 Kč

Obno­va ven­kov­ních fasád kom­ple­xu budov Kláš­te­ra kar­me­li­tá­nů a kos­te­la Pan­ny Marie Kar­mel­ské ČMGD Řádu kar­me­li­tá­nů PRV ČR

6 179 312,00 Kč

Bis­tro Vita­li­ty — soci­ál­ní pod­nik jako nová pří­le­ži­tost v Jiho­čes­kém kra­ji II Ing. Andrea Nádrav­ská OP LZZ

5 000 000,00 Kč

Dotační management

„Ope­ra­tiv­ní sys­tém dlou­ho­do­bé­ho moni­to­rin­gu těles vodo­hos­po­dář­ské sou­sta­vy Jiho­čes­ké­ho kra­je s cílem ome­ze­ní mož­nos­ti vzni­ku zvlášt­ní povod­ně“ Jiho­čes­ký kraj EHP/Norsko

8 547 000,00 Kč

Vele­hrad-Trna­va, spo­leč­né koře­ny jezu­it­ské kul­tu­ry a vzdě­lá­vá­ní-I. eta­pa ŘKF Vele­hrad OP Cíl3 SK-CZ

19 638 216,00 Kč

Vele­hrad-Trna­va, spo­leč­né koře­ny jezu­it­ské kul­tu­ry a vzdě­lá­vá­ní-II. eta­pa ŘKF Vele­hrad OP Cíl3 SK-CZ

12 783 654,00 Kč

Turis­tic­ké cen­t­rum slu­žeb Cyk­lo­re­lax, Dol­ní Vlta­vi­ce EDIKT a.s. MMR- PCR

4 978 713,00 Kč

Rekon­struk­ce hote­lu Relax, Dol­ní Vlta­vi­ce, Lip­no EDIKT a.s. ROP JZ

61 586 180,00 Kč