O nás

Spo­leč­nost  A.P.C. Agen­tu­ra Part­ners Con­sul­ting s.r.o. se od r . 2007 ori­en­tu­je na pora­den­ství v oblas­ti dota­cí a veřej­ných zaká­zek a to  jako logic­ké vyús­tě­ní před­cho­zí­ho něko­li­ka­le­té­ho půso­be­ní zakla­da­te­lů spo­leč­nos­ti v oblas­ti dotač­ní pro­ble­ma­ti­ky. Know how spo­leč­nos­ti je tak zalo­že­no jak na zku­še­nos­tech naby­tých v rám­ci půso­be­ní ve veřej­né sprá­vě na stra­ně kon­t­ro­ly a hod­no­ce­ní pro­jek­tů, tak na zku­še­nos­tech naby­tých v oblas­ti pří­pra­vy a říze­ní vlast­ních pro­jek­tů a pro­jek­tů úspěš­ných žada­te­lů o dota­ce.

Veš­ke­ré služ­by sou­vi­se­jí­cí  s pří­pra­vou žádos­tí o dota­ce,  pora­den­stvím v oblas­ti zadá­vá­ní veřej­ných zaká­zek i služ­by zahr­nu­jí­cí kom­plex­ní říze­ní pod­po­ře­ných pro­jek­tů jsou tak kli­en­tům spo­leč­nos­ti nabí­ze­ny na zákla­dě osob­ních prak­tic­kých  zku­še­nos­tí s evrop­ský­mi fon­dy, niko­li jen na zákla­dě  teo­rie zís­ka­né  pou­ze stu­di­em evrop­ské pro­ble­ma­ti­ky.