Řízení projektů

Úva­hy  o zajiš­tě­ní říze­ní pro­jek­tu, nebo také o  tzv. “Dotač­ním  manage­men­tu” při­chá­ze­jí obvykle na řadu ve finá­le  oslav úspěš­né­ho před­lo­že­ní žádosti o dota­ci a zís­ká­ní vyro­zu­mě­ní o poskyt­nu­tí dota­ce.

Drti­vá vět­ši­na dota­cí  je však reál­ně žada­te­lům vypla­ce­na zpět­ně, tzn. až po úspěš­ně zvlád­nu­té rea­li­za­ci a správ­ném vyúčto­vá­ní  pro­jek­tu, kte­ré musí být pro­ve­de­no v sou­la­du s pod­mín­ka­mi a pra­vi­dly dané­ho dotač­ní­ho pro­gra­mu.

Naše služ­by v oblas­ti říze­ní pro­jek­tů zahr­nu­jí 

  • pra­vi­del­nou komu­ni­ka­ci s pří­jem­cem dota­ce a účast­ní­ky pro­jek­tu v rám­ci tzv. pro­jek­to­vé­ho týmu
  • evi­den­ci a vyka­zo­vá­ní změn při rea­li­za­ci pro­jek­tu,  jejich kon­zul­ta­ci s posky­to­va­te­lem dota­ce a před­klá­dá­ní doku­men­ta­ce  změn ke schvá­le­ní
  • pre­ven­tiv­ní opat­ře­ní pro­ti  rea­li­za­ci chyb­ných kro­ků, kte­ré před­sta­vu­jí poru­še­ní pod­mí­nek dota­ce a mohou vést ke krá­ce­ní, či úpl­né­mu odně­tí dota­ce
  • zpra­co­vá­ní pra­vi­del­ných moni­to­ro­va­cích zpráv a repor­tů dle pra­vi­del dané­ho dotač­ní­ho pro­gra­mu
  • zpra­co­vá­ní závě­reč­né­ho vyhod­no­ce­ní pro­jek­tu, zpra­co­vá­ní žádosti o plat­bu
  • zpra­co­vá­ní moni­to­ro­va­cích zpráv o udr­ži­tel­nos­ti pro­jek­tu